İstanbul'da Gündelik Hayat (Karton Kapak)
İstanbul'da Gündelik Hayat (Karton Kapak)
%30
İndirimli
3 İş Günü
İçinde Kargoya Teslim
Yayıncı Liste Fiyatı:260,00 TL
Satış Fiyatı:182,00 TL
Adet
300,00 TL Üstü Siparişlerde ÜCRETSİZ KARGO
Nakit & Kredi ile KAPIDA ÖDEME
MAĞAZA Teslim Sipariş Seçeneği
Ürün Özellikleri
  • Basım Yılı:
  • Sayfa Sayısı:368
  • Kağıt Türü:Kitap Kağıdı
  • Ebat:21,5 x 27,5
  • Dil:Türkçe
  • Cilt Durumu:Karton Kapak
  • ISBN:9789750855085
Ürün Kategorileri
Barkod
  • 9789750855085
İn­san­lı­ğın va­ro­luş ha­ri­ta­sın­da İs­tan­bul im­pa­ra­tor­luk­lar dö­ne­mi bo­yunca hep yö­ne­ti­ci gü­cün mer­ke­zi­ni tem­sil et­ti. Ro­ma Bi­zans ve Os­man­lı bu mer­ke­zin et­ra­fın­da şe­kil­le­nen bi­rer me­de­ni­yet da­ire­si ola­rak ta­rih­te yer­le­ri­ni al­dı­lar. Tari­he bu açı­dan bak­mak ve onun say­fa­la­rın­da in­san­lı­ğın ma­ce­ra­sı­nı oku­mak de­mek bir ba­kı­ma Ana­do­lu Bal­kan­lar ve Ak­de­niz'in gö­ğün­de par­la­yan bu göz ka­maş­tı­rı­cı yıl­dı­zı her de­fa­sın­da ye­ni­den keşfet­mek de­mek­ti. İn­san­lık İs­tan­bul'u keş­fet­tik­çe ken­di geç­mi­şi­ne uza­nan yo­lun da tut­ku­lu bir yol­cu­su ol­du­ğu­nu far­ket­ti. Bu­gün İs­tan­bul kay­bet­tiği­miz bü­tün de­ğer­le­ri iti­nay­la sak­la­yan bir ha­zi­ne­dir. Yö­nü­nü şa­şı­ran toplum­sal kim­li­ği­miz için bir pu­su­la çü­rü­yen es­te­tik zev­ki­miz için bir mi­henk ta­şı ve bo­zu­lan ada­let duy­gu­muz için gü­ve­ni­le­bi­lir bir te­ra­zi ol­ma iş­le­vi­ni üst­le­nen bu şe­hir ken­di­si­ne so­ru­la­cak her tür­lü so­ru­ya ce­vap ni­te­li­ği ta­şıya­bi­le­cek in­san tec­rü­be­si­ni ve bil­gi bi­ri­ki­mi­ni bi­ze cö­mert­çe sun­mak­ta­dır.
İstanbul'da Gündelik Hayat top­lum­sal kim­li­ği­mi­zin kö­ken­le­ri­ne doğ­ru çı­kı­lan bir yol­cu­lu­ğun çar­pı­cı gö­rün­tü­le­rin­den iba­ret­tir. İn­san Kül­tür ve Me­kân iliş­ki­le­ri düz­le­min­de bir im­pa­ra­tor­luk şeh­ri­nin ta­ri­hi­ni ku­şa­tan ça­lış­ma sos­yal di­sip­lin­ler ara­sın­da­ki den­geyi başarıy­la kuran yeni tarih yazımının da dik­kate değer bir ör­neğidir. Siyaset­ten kül­türe mimariden edebiyata uzanan çok boyut­lu bir zemin üzerin­de ger­çek­leş­tiril­miş kurgusu ve ken­dine has üs­lûbuy­la ay­nı zaman­da günümüz tarih­çisinin de İs­tan­bul'a sun­duğu bir ar­mağan­dır.
YORUMLAR
YORUM YAPIN
Yorum Başlığı:
Yorumunuz*:
Adres : Çınar Mahallesi, 843 Sokak, No: 6-8/B
Bağcılar / İstanbul / Türkiye
Telefon : 0 (212) 433 03 04
Faks : 0 (212) 909 23 04
© 2023 Tüm Hakları Saklıdır